‘Stop terrorisme en stop haatzaaien’ – boodschappen naar aanleiding van de recente terroristische aanslagen in Frankrijk

Naar aanleiding van de recente brute moord op de Franse leraar Samuel Paty, hebben enkele organisaties van moslims verklaringen uitgegeven (zoals ook al in eerdere gevallen is gebeurd, bijvoorbeeld in 2015, 2016, 2017, en 2019.

Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM)

Druk vanuit ouders op lessen is onaanvaardbaar

Afgelopen week zijn wij opgeschrikt door de afschuwelijke moord in Frankrijk op Samuel Paty, een docent maatschappijleer. Het is ongehoord dat deze docent is onthoofd omdat hij leerlingen wilde leren hoe om te gaan met vrijheid van meningsuiting in een pluriforme samenleving. Het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM) veroordeelt dit brute geweld op de meeste krachtige manier en wij leven mee met de nabestaanden en de Franse samenleving.

Zowel in het Oude Testament – Tenach – als in de Koran staat dat ‘wanneer iemand een ander doodt, doodt hij alle mensen, en wanneer iemand een ander redt, redt hij alle mensen’. OJCM kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat onze jongeren leren omgaan met maatschappelijke diversiteit en dat zij leren functioneren in een samenleving waar vrijheid, gelijkwaardigheid en de rechtstaat leidende principes zijn. Alle vakdocenten moeten in staat worden gesteld hun lessen in te richten volgens hun vakkennis. Nooit mag druk vanuit de ouders of verlegenheid van de docenten een belemmering zijn om deze leidende beginselen uit te dragen.

Extremistische groepen en personen, al dan niet religieus gemotiveerd, die deze grondbeginselen niet accepteren en zich inspannen om de samenleving te ontwrichten, moeten met kracht bestreden worden. Wij hebben het vertrouwen dat de autoriteiten dit soort terroristen op een gepaste manier bestrijden, binnen de kaders van de rechtstaat.

OJCM zet zich dagelijks in voor een harmonieuze samenleving. Wij staan schouder aan schouder tegenover dit soort vijanden van onze samenleving. Geïnspireerd door onze religieuze tradities staan wij voor een sterke maatschappelijke samenhang gebaseerd op vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en de rechtsstaat.

Zie ook de column van Hanneke Gelderblom-Lankhout op het Goede Leven: Vrijheid van meningsuiting werkt twee kanten op.

Veiligheidspact tegen Discriminatie

Het Veiligheidspact tegen Discriminatie heeft met afschuw kennisgenomen van de terreuraanslag die vandaag heeft plaatsgevonden in en bij de kerk Basilique Notre-Dame de l´Assomption in Nice. Zeker drie mensen zijn daarbij gedood, zes anderen gewond.

De berichten wijzen erop dat de aanslagpleger een moslim is. Zijn daad lijkt verband te houden met de brute moord op de Franse docent Samuel Paty en de reacties die daarop zijn gevolgd. Het is vanzelfsprekend dat het Veiligheidspact deze aanslag afkeurt. Wij vinden dat verschillen in levenswijze en verschillen van mening inzet kunnen zijn van dialoog of debat in een pluriforme samenleving. Deze verschillen kunnen heel fundamenteel zijn, maar zij mogen nooit een motief zijn om elkaar te discrimineren, laat staan om over te gaan tot verbaal of fysiek geweld. Het is dan ook goed dat vanuit moslimgemeenschappen in Frankrijk én Nederland deze nieuwste terreurdaad direct is veroordeeld.

Ons motief om ons uit te spreken wordt mede ingegeven door de grote zorg die wij hebben over de impact die aanslagen als deze (dreigen te) hebben op de verhoudingen in de samenleving, niet alleen in Frankrijk en internationaal, maar mogelijk ook in ons land en onze stad. In het Veiligheidspact werken joodse, christelijke, islamitische en organisaties met andere levensbeschouwingen in Amsterdam goed samen. En dat zullen wij blijven doen.

Wij roepen daarom iedereen, in het bijzonder politici en religieuze leiders, op deze aanslag niet alleen te veroordelen, maar om bij te (blijven) dragen aan een samenleving die aan iedereen in onze stad ruimte en veiligheid biedt, in al hun verscheidenheid in geloof en levensbeschouwing, cultuur en seksuele geaardheid. Daar hoort ook bij te voorkomen dat bepaalde bevolkingsgroepen worden gestigmatiseerd.

We herhalen wat wij vorige week uitspraken: het Veiligheidspact onderstreept dat contact, dialoog en onderlinge solidariteit hét antwoord zijn op verharding in de samenleving en het instrument tegen intolerantie, discriminatie en geweld. Daar geven wij gestalte aan. Daar blijven wij ons voor inzetten.

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

SPIOR heeft geschokt kennis genomen van de moord op Samuel Paty in Parijs.
De berichten over de gebeurtenis worden met afschuw gevolgd: net zoals iedere Rotterdammer en iedere Nederlander vindt SPIOR de gebeurtenissen misselijkmakend en zeer verontrustend. Naast het menselijk leed doet het ons ook pijn dat dit gebeurt uit naam van de godsdienst die ons zo lief is en juist staat voor vrede, verdraagzaamheid en naastenliefde.

Contact Moslims Overheid

Rotterdam, 29.10.2020

Oproep aan alle moskeeën voor speciale aandacht voor de terreuraanslag in Nice

Het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) heeft met groot verdriet, afschuw en diepe verbijstering kennis genomen van de tragedie die het Franse volk opnieuw heeft getroffen. Vanochtend doodde een terrorist meerdere mensen in een kerk in Nice.

Onze gedachten gaan intens uit naar de slachtoffers en nabestaanden van deze afschuwelijke aanslag.

Deze terroristen kennen totaal geen grenzen in hun daden en er ontbreekt in hun acties elk spoor van menselijkheid. Het is een laffe en onmenselijke daad waarmee zij de samenleving willen ontwrichten, mensen angst aanjagen en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten. Het is intens verdrietig dat terroristen de slachtoffers hebben belaagd op een plek waarop zij zich juist veilig hadden moeten voelen. In vrede. In een kerk. Wij roepen iedereen op om elkaar op te zoeken, naar elkaar te luisteren en de terroristen niet te laten oogsten wat zij hebben gezaaid.

Wij hebben een hardnekkige vijand. Laat ons verenigen om deze tragedie te boven komen en overwinnen. Als broeders en zusters en als naasten. We trekken in deze moeilijke tijd tevens op met Joden en Christenen, verenigd in het Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims (OJCM).

Wij vragen alle moskeeën en imams om in de komende dagen, speciale aandacht te besteden aan deze terreuraanslag en de gevolgen daarvan. Zowel in de Koran als in de Talmoed staat immers dat ‘wanneer iemand een ander doodt, doodt hij alle mensen, en wanneer iemand een ander redt, redt hij alle mensen’.

Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie / EMCEMO

Opnieuw hebben geweld en terrorisme, gepleegd uit naam van de islam, zich gemengd in de strijd van migrantenverenigingen. Als leken-, democratische en solidariteitsbewegingen werken wij aan de opbouw van moderne, egalitaire, open en tolerante samenlevingen. Het optreden van een handvol fanatiekelingen heeft tot gevolg dat moslims in Nederland en Europa nog meer worden gestigmatiseerd en dat hun dagelijks leven, dat toch al zwaar wordt getroffen door discriminatie, racisme, Islamofobie en alle vormen van uitsluiting, nog ingewikkelder wordt.
Racistische en populistische bewegingen maken gebruik van deze verachtelijke daden om de publieke opinie geloofwaardiger te maken en voor hun eigen politieke agenda’s te gebruiken.
De recente barbaarse daden in Frankrijk zijn een belediging voor de islam en verraad aan de nagedachtenis van alle activisten die hun leven hebben gewijd aan het waarborgen van hun rechten, waaronder de vrijheid van godsdienst en vereniging voor de moslims van Europa.
Extremistische ideologie verwerpt het debat, neemt moslims in gijzeling en maakt van misdaad een daad van dapperheid. De rechtsstaat waarin we leven en waaraan we ons houden, geeft ons de middelen om ons te verdedigen zonder onze toevlucht te nemen tot geweld. We leven in staten die cartoons en blasfemie toestaan; maar die ons ook toestaan om dergelijke cartoons en blasfemie niet te onderschrijven.
Wij pleiten voor een islam, die net als alle andere geloven, zijn plaats heeft in Europa, en die door elkaar gerespecteerd worden.
Aan de andere kant is er in Europa geen plaats voor herhaalde inmenging door derde landen. Wij dringen er bij de Nederlandse regering en de Europese staten op aan om het optreden van bepaalde staten of islamitische groeperingen ter ondersteuning en financiering van religieus fanatisme, haat jegens het Westen en terrorisme duidelijk te veroordelen. Bovendien houdt de strijd tegen het fanatisme niet in dat de moslimgemeenschappen in Europa worden uitgestoten. Alle negatieve verwijzingen naar de islam, moslims, of de islamitische hoofddoek horen niet thuis in onze westerse democratieën en zullen er op geen enkele manier in slagen de dreiging van terrorisme en fanatieke misdaden in Europa uit te roeien. In een rechtsstaat staat alleen de rechterlijke macht garant voor de wet en is zij in staat om te veroordelen, te straffen en juridische beslissingen te nemen over wat al dan niet tegen de wet is.
Tot slot, bepaalde verklaringen, afgelegd door politieke vertegenwoordigers, horen niet thuis in onze westerse samenlevingen, in onze democratische samenlevingen!
Wij betuigen onze steun en medeleven aan de getroffenen en nabestaanden van deze afschuwelijke aanslagen.
Amsterdam, 29 oktober 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website