Tegen de wil achtergebleven / Left behind against their will

Today the Advisory Committee on Aliens Affairs (ACVZ) will publish an advice for the minister of Integration, Verdonk, �Left behind against their will; a report on women and children abandoned in the country of origin�. For some time now both media and politicians have shown interest in the problem of women abandoned by their husbands in their country of origin without identity documents or residence entitlement. This usually occurs in the summer holiday period, and children are often left behind with their mothers. At the request of the Minister for Aliens Affairs and Integration, the Advisory Committee on Aliens Affairs (ACVZ) sets out in this report a number of recommendations on ways of dealing with this problem. The Minister asked the ACVZ
to focus on three specific areas:
(1) the nature and extent of the problem;
(2) how the return of women who find themselves in this situation can be expedited and
(3) what measures, under both criminal law and aliens law, can be taken against the men involved.

In its report, the ACVZ has therefore concentrated on these three areas, which are either directly connected or closely related to its field of operation. Abandonment in country
of origin is not a new phenomenon, but to date, no specific study of the issue has been
carried out. Only a rough estimate can be made of the extent of the problem, partly due
to the lack of appropriate registration. As a result, the report is of an exploratory nature.
To place the problem in a broader context and to obtain a deeper insight into its nature,
the ACVZ asked Dr E. Bartels, cultural anthropologist at Amsterdam Free University, to conduct a study. The ACVZ itself briefly examined internal files at the Immigration and Naturalisation Service (IND) and conducted interviews with a range of interest groups, organisations offering assistance and experts. It also conducted a research of literature.

You can read a summary here.

Mijn VU-collega Edien Bartels heeft onderzoek gedaan voor de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (De ACVZ) van minister Verdonk naar achtergelaten vrouwen in Turkije en Marokko. Onder andere op basis van dit onderzoek biedt de ACVZ vandaag het advies aan, aan minister Verdonk. De tekst van het advies is hier te vinden.

Hieronder het persbericht:

Tegen de wil achtergebleven

Achterlating van vrouwen en kinderen is een verwerpelijk verschijnsel en moet consequent worden bestreden, aldus de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken die vandaag het advies �Tegen de wil achtergebleven� publiceert.

Achterlating
Het is een bekend fenomeen: soms keren vrouwen na een (zomer)vakantie bij familie niet met hun echtgenoot terug naar Nederland, maar worden zij (en eventueel hun kinderen) tegen de wil achtergelaten in het land van herkomst. Tot nu toe zijn vooral gevallen bekend uit Turkije en Marokko. Er zijn indicaties dat achterlating ook voorkomt in Egypte, Pakistan, Afghanistan en Iran. Omdat de gegevens nergens goed worden geregistreerd is een betrouwbare schatting van het jaarlijkse aantal achtergelaten vrouwen niet te geven. Wel is duidelijk dat het om meer dan enkelingen gaat. Daarom heeft de ACVZ een samenhangend pakket van maatregelen bedacht om dit afkeurenswaardige verschijnsel te keren.

Voorlichting, signalering en hulpverlening
Het ontbreekt de betrokken vrouwen en hulporganisaties nogal eens aan de nodige kennis over de rechten die vrouwen hebben en hoe te handelen bij signalering van (dreigende) achterlating. Voorlichting kan dit gebrek aan kennis gedeeltelijk opheffen. Om eerder te kunnen optreden dient verder de sensitiviteit voor dit probleem bij betrokken instanties te worden vergroot. Deze instanties moeten ook een protocol ontwikkelen, om effectief te kunnen optreden en daarbij goed samen te werken. De ACVZ is daarnaast van mening dat de norm voor consulaire bijstand moet worden aangepast zodat in dit soort gevallen ook niet-Nederlanders �offici�le� hulp kunnen krijgen.

Maximaal drie jaar afhankelijk verblijfsrecht
De ACVZ pleit voor versterking van de positie van migrantenvrouwen. Daarom moeten zij leren hoe ze hun verblijfsvergunning kunnen verlengen en wat hun rechtspositie is. Het is dus van belang dat aan vrouwen zelf de verblijfspapieren met informatie daarover wordt uitgereikt. Nu kan de echtgenoot die nog afhalen. Verder stelt de ACVZ voor de afhankelijke verblijfsvergunning voor maximaal drie jaar af te geven. Dat kan nu nog langer zijn.

Verblijfsrecht van achtergelaten vrouwen
Globaal gezegd adviseert de ACVZ om de vrouw die onvrijwillig achtergelaten is niet in een slechtere positie te plaatsen dan zij zou zijn geweest als de relatie met de man zou zijn ge�indigd in Nederland. Dat wil zeggen: nog geen drie jaar getrouwd of samengeleefd, dan in beginsel geen recht op terugkeer naar Nederland, omdat bij een scheiding in Nederland binnen drie jaar ook zou moeten worden teruggegaan naar het herkomstland. Wel drie jaar getrouwd of samengeleefd, en onvrijwillig achtergelaten, dan in beginsel wel voortzetting van het verblijf in Nederland, ook al is de verblijfsvergunning inmiddels verstreken. Daarnaast moet ruimhartig worden beoordeeld of verblijf in Nederland moet worden toegestaan als de kinderen in Nederland verblijven, of recht daarop hebben.

Strafrechtelijke maatregelen
Het strafbaar stellen van achterlating stuit op juridische problemen, omdat het veelal gaat om een door een vreemdeling in het buitenland gepleegd feit waarbij het slachtoffer veelal tevens een vreemdeling is. Wel beveelt de ACVZ aan dat het afpakken of weghouden van verblijfsdocumenten en identiteitspapieren strafbaar wordt gesteld. Dat zal meestal ook in Nederland al plaatsvinden. Daarnaast gaat aan achterlating vaak (geestelijk) geweld vooraf. De strafbaarstelling daarvan moet zo mogelijk worden verbeterd.

One thought on “Tegen de wil achtergebleven / Left behind against their will

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website