Suprematie en Angst: Lijsten van Land- Cultuur- en Rasverraders

De laatste paar dagen staat radicaal-rechts in Europa aardig in de belangstelling. Na de arrestatie en het blootleggen van een neo-nazi netwerk in Duitsland dat mogelijk verantwoordelijk is voor diverse moorden was er gisteren een rapport van de de Deense binnenlandse veiligheidsdienst PET waarin gewaarschuwd wordt voor een aanstaande rassenoorlog. Een klein deel van de radicaal-rechtse activisten zou zich bekwamen in vechttechnieken en wapens en zich zo voorbereiden op een rassenoorlog.

In de Duitse zaak zou er sprake zijn van een lijst opgesteld in 2005 waarop 88 mensen staan inclusief twee leden van het parlement en vertegenwoordigers van Turkse en islamitische organisaties. In veel berichten is te lezen dat dit een dodenlijst zou zijn, maar dit is nog speculatief volgens Der Tagesspiegel en Spiegel Online.

Nou moet je altijd opletten met informatie van veiligheidsdiensten, deze is niet transparant en niet controleerbaar. Nog afgezien van het feit dat ze niet altijd volgens de regels spelen, zoals ook in de Duitse zaak mogelijkerwijze het geval is.

Het is wel goed denk ik om even te wijzen op het bestaan van namenlijsten in radicaal rechtse kringen. Dat zijn natuurlijk lang niet altijd hitlists, vaak dienen ze ook om het bredere publiek bewust te maken van de gevaren die zij althans zien. Soms gebruikt de ene kring ze om de andere radicale kring in een slecht daglicht te stellen en soms wordt het zelfs gebruikt om zich een plek op de radicale markt te verwerven. Zaken die we onder radicale facties van moslims hebben kunnen zien en die we ook wel bij rechtse en linkse radicalen zien. Opmerkelijke voorbeelden in deze context zijn:
Lijst van Landverraders qua Multikul volgens Gen. P.Pardon

Een landverrader is iemand die uit persoonlijk cynisme of als naïeve dwaas met links geloof, of vanuit een elitepositie bij de happy few, of uit angst voor de beledigde islam (op zich een dubbelzegging), de loyaliteit aan zijn land verruilt voor loyaliteit aan de vreemde bezettingsmacht die Nederland overneemt.
Het kan zelfs iemand zijn met een oorlogstrauma die denkt dat het nieuwe fascisme PVV heet in plaats van islamisme. Het kunnen mensen zijn uit het voormalig verzet, die alsnog hun graf graven, omdat ze verblind blijven door het telkens nieuwe Hitlertjes ontdekken (waar ze niet zijn i.p.v. waar ze wél zijn).
Iemand kan onbewust zijn cultuur verraden door spoken te zien waar ze niet zijn in plaats van waar ze wel zijn.
Groot schrikbeeld: dat hetgeen gezegd wordt door xenofoben en racisten misschien toch waar zou kunnen zijn! En als je eenmaal je ogen hebt opengedaan kunnen ze zo moeilijk weer dicht. Dus stellen deze onbewuste landverraders dat moment zo goed mogelijk uit.
Het is een mooie droom dat alles op termijn vanzelf goed komt als je maar tolerant bent. Een mooie droom raak je niet graag kwijt, dus demoniseer je samen met medegelovigen de profeten van eigen land ten gunste van de profeet Mohammed. Of je bent gewoon te onnozel: een apolitieke onbewuste landverraadster die “wel voor meningsvrijheid” is maar “niet voor discriminatie van de islam” en “tegen de polarisatie veroorzaakt door Wilders”.
Een multicul-landverrader/ster ontkent graag dat Nederland eigen waarden bezit of ontkent zelfs dat Nederland op zichzelf bestaat waardoor inheemsen in feite geen concreet recht zouden moeten laten gelden op Nederlandse levensruimte, grondgebied of cultuur.
Als Nederland wel bestaat moet het opgaan in een Europese grootmacht waarin ook Turkije en Marokko van harte welkom zijn.
Een landverrader manipuleert voortdurend met een verholen of openlijke verwijzing naar het het ergste wat kan worden bedacht: de Holocaust. Doel hiervan: bij gebrek aan inhoudelijke zakelijkheid, het linkse geloof beschermen via een emotioneel shockeffect. Want beladen scheldwoorden blokkeren de discussie: haatzaaien, discriminatie, deportatie, razzia, wegzetten, buitensluiten.
Linksgeoriënteerd zijn op Multiculgebied is immers niets anders dan Nederland uitverkopen en alle kritiek daarop typeren als Hitleriaans? Scoren met de Tweede Wereldoorlog.

De lijst waar bovenstaande link naar toe gaat richt zich op (potentiële) landverraders (m/v). Men kan deelnemen aan het ‘Verzet’ door verraders aan te geven. Het al dan niet gewelddadige verzet uit de 2e Wereldoorlog dient hier als model om mensen te appelleren en demonstreert teven hoe men zichzelf graag ziet: strijders tegen de mogelijke ondergang van het Nederlandse volk. Tegelijkertijd bestempelt men dit als ‘politiek incorrecte satire’. De volgende site richt zich op een iets ander begrip ‘cultuurverrader’:

Cultuur, multiculturalisme: cultuurverraad, personen
13 feb.2010

In het kader van de discussie over de multiculturele samenleving wordt wel eens de term cultuurverraad gebruikt. Daarmee wordt dan bedoeld dat de betrokkenen de belangen van Nederland of de Nederlandse cultuur bewust ten achter stellen bij culturele belangen van groepen buitenlanders of buitenlanden.
Het meest duidelijk is deze situatie rond het geval van immigratie. In de gevallen van immigratie van de laatste veertig jaar is middels nauwelijks omstreden dat dit ten koste is gegaan van Nederland, zowel op materieel als op cultureel vlak. Het standpunt over immigratie kan heel goed gezien worden als een graadmeter van de neiging tot cultuurverraad, zo zover dat ook op ander terreinen speelt, zoals het toegeven aan culturele eisen van immigranten als moslims.
Onderstaand een eerste lijstje van cultuurverraders, dat laat zien dat het zich over de meeste bestuurlijke en informatieve maatschappelijke terreinen uitstrekt, en voornamelijk mensen uit linksige kring betreft:

Deze site lijkt zich specifiek op sociologen te richten (gelukkig hebben ze antropologen nog niet ontdekt of men vindt antropologen irrelevant). Het radicaal-rechtse Stormfront heeft eveneens een lijst op haar forum maar dan van Lijst van Nederlandse rasverraders! – Stormfront

Er zijn in Nederland veel blanke sletten die het blanke ras verraden door met een neger bastaardkinderen te verwekken. Omdat ik dit echt niet vind kunnen heb ik besloten om de bekendsten hier van, hier onder te plaatsen

Soms zijn specifieke events genoeg om bepaalde landverraders te spotten:
Nationaal Islamcongres – Forum voor de Vrijheid

En durf dan nog es te zeggen, dat er “het wel mee valt met de islamisering”!!!

Er is een zeer goed geoliede machine aan de gang, om de macht in dit land over te nemen en er een islamland van te maken.

Het feit, dat de regeringen van de afgelopen 40 jaar dit hebben laten gebeuren, maakt allen, die er mee in hebben gestemd, tot landverraders.

Sommigen zeggen wellicht liever “naïevelingen”, maar die luxe kunnen regeerders zich niet permitteren en “politiek correcten” vind ik ook een eufemisme.

Zie het uitstekende en onthutsende artikel op http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8440 met een overzicht van deze tijd vol landverraders, die niet naar de paar waarschuwende geluiden luisterden.

Zeker in fora lijken deze lijsten een soort digitale schandpaal te zijn waaromheen zich mensen verzamelen die op bijna rituele wijze hun verontwaardiging over de gang zaken uitspreken.

In alle zaken gaat het om een angst dat Nederland (als ras, natie-staat of morele gemeenschap) onder de voet wordt gelopen door niet-blanken/buitenlanders/moslims. Een interessante studie is in dit geval Appadurai’s boek The fear of small numbers (2006). Hij besteedt aandacht aan mondialisering, genocide en terrrorisme en analyseert de relatie daartussen. Hij stelt dat liberale democratieen zwak zijn en dat daaruit de angst voor minderheden komt. In het bijzonder minderheden die, hoewel klein in aantal, gezien worden als mondiaal zeer invloedrijk zijn de focus van die angst. Terroristen die al dan niet vanuit islam een terreuraanslag plegen en een moslimachtergrond hebben zijn een voorbeeld van zo’n kleine groep waarvoor een grote angst bestaat. Door die grote angst krijgen zij ook een prominente plek in reguliere media en alternatieve media wereldwijd. Het beeld van deze terroristen als een gevaarlijke groep met islam als gemeenschappelijke deler wordt daardoor bestendigd.

Die ‘grote gevaarlijke kleine minderheid’ wordt in staat geacht bijvoorbeeld door haar vermeende gewelddadige aard, de positie van de meerderheid in de samenleving te ontwrichten. Uiteindelijk zo is de gedachte wordt deze meerderheid dan vanzelf een minderheid en, nogmaals, gezien de vermeend gewelddadige aard van die gevaarlijke groep belooft dat weinig goeds. Een vergelijking van die zogenaamde gevaarlijke kleine groep met de nazi’s ligt in Nederland dan al snel voor de hand. De angst zorgt er dus voor dat er nieuwe labels, nieuwe ervaringen komen waarbij herinneringen aan een specifiek verleden (de tweede wereldoorlog, nsb-ers, verzet) wordt verbonden met het heden (islamisering, linkse kerk, counterjihadi’s).

Ook de hier genoemde zaken zullen wel de positie van de PVV in Nederland ter discussie stellen zoals ook na de terreuractie van Breivik in Noorwegen. Dat is niet helemaal onbegrijpelijk. Zowel de PVV als Breivik als de genoemde Duitse en Deense groepen als de hier genoemde lijsten gaan uit van het zelfde beeld van de moslim die bestaat uit een mengeling van angst, afkeer en een gevoel van suprematie. In alle gevallen richten deze gevoelens zich niet alleen op de moslims en migranten maar ook, of juist, op de linkse kerk die zogenaamd de ondergang van de eigen cultuur zou faciliteren.

Tegelijkertijd heeft de PVV en soortgelijke partijen er altijd voor gewaakt om verbonden te worden met gewelddadige rechtse radicale facties. De PVV en anderen proberen zich juist als mainstream te presenteren in plaats van racistisch, xenofobisch of anti-semitisch zoals de Duitse groep die nu is ontmanteld zonder al te veel scrupules leek te doen. Waar de laatsten blijkbaar er niet voor terugdeinzen om schade aan lijf en materie aan te richten, beperken de PVV en soortgelijke partijen zich tot het verzamelen van een zo groot mogelijke achterban en getuigenissen over het ‘dreigende’ gevaar in zeer sterke confronterende en soms bijna opruiende termen. Het thema van islamisering, of tsunami van islamisering, heeft andere angstscenario’s zoals de ‘stroom van buitenlanders’ naar de achtergrond gedrongen. Racistische invloeden en teksten zijn vervangen door teksten die uitgaan van dat cultuur, in plaats van ras, de allesverklarende factor is en dat er zoiets bestaat als cultuursuprematie (in plaats van een blanke suprematie). De PVV probeert niet alleen te claimen dat men mainstream is, maar probeert dit denken in termen van angst en suprematie ook mainstream te maken. Hetgeen tot op zekere hoogte lijkt te lukken.

Of het nu gewelddadig of anderszins ‘verzet’ is tegen de islamisering er is bij alle radicaal rechtse partijen sprake van anti-moslimsuprematie in denken en handelen. En in alle gevallen komt het op de ‘echte Nederlander’ (Henk en Ingrid) aan om de Nederlandse natie-staat terug te claimen van de moslims en de linkse politici. De genoemde lijsten zijn producten van dit denken en tevens getuigenissen van het vermeende gevaar en een oproeop om te handelen; soms met een knipoog soms bloedserieus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website