Aan Fractievoorzitters en leden tweede Kamer der Staten Generaal

 

Geachte heer, mevrouw,

Wij zijn verbijsterd over de besluitvorming van de Tweede Kamer betreffende het amendement van Spekman 33 000-VII nr. 7., dd 22.12.11. In dit amendement gaat het om een overbruggingssubsidie om het voortbestaan van de Stichting Steun Remigranten (SSR) in Marokko verder te verzekeren. Het gaat om een eenmalig bedrag van 100.000 die de doorstart en verdere ontwikkeling tot een zelfstandige organisatie mogelijk maakt. Het amendement is echter afgewezen!!

De afgelopen 23 jaren heeft SSR sociaal-juridische hulp verleend aan remigranten: vrouwen, mannen en jongeren uit Nederland op het gebied van belasting, SVB-zaken – AOW en ANW, gewijzigde wetgeving, beroepszaken en remigrantenregelingen. Vanuit deze basisvoorziening als steun- en meldpunt is door SSR al jarenlang sociaal-juridische hulp geboden aan vrouwen, kinderen en jongeren die slachtoffer zijn van achterlating en huwelijksdwang. Als het steunpunt wegvalt, valt daarmee ook de basis weg voor de eerste primaire hulp en begeleiding. Dit is fataal voor deze kwetsbare groepen.

 Wie staan er nu in de kou?

Gedwongen achtergelaten vrouwen en kinderen, slachtoffers van huwelijksdwang en remigranten staan nu in de kou. Gedwongen achterlating en huwelijksdwang zijn ernstige vormen van geweld en in strijd met mensenrechten: rechten van vrouwen, kinderen en jongeren. Oorzaken voor achterlating zijn naast huwelijksdwang vaak relatie- en opvoedingsproblemen. De samenhang tussen achterlating, huwelijksdwang, huiselijk- en eergerelateerd geweld vereist afstemming en een gezamenlijke aanpak.

In Europees verband is SSR als transnationale organisatie dan ook een uniek voorbeeld inzake hulpverlening aan slachtoffers van achterlating en gedwongen huwelijk. De aanbevelingen in het rapport ‘Tegen de wil achtergelaten’ en het rapport ‘Tot het huwelijk gedwongen’ van de Advies Commissie voor Vreemdelingenzaken in 2005 hebben de samenwerking van SSR met betrokken organisaties in Nederland en Marokko sterk geïntensiveerd met name wat betreft vroegsignalering, voorlichting, preventie en hulpverlening. Het werk van SSR heeft een duidelijke meerwaarde op het gebied van sociaal-juridisch advies, hulp en ondersteuning richting bewustwording en zelfstandigheid van vrouwen en jongeren.

SSR heeft als transnationale organisatie de afgelopen jaren in samenwerking met o.a. de landelijke werkgroep Mudawwanah een belangrijke expertise opgebouwd op dit gebied. De keten van hulp-verlening vanaf de eerste melding tot en met de opvang is versterkt en SSR is een cruciale schakel tussen de Nederlandse ambassade in Marokko, IND, advocaten, vrouwenorganisaties en hulpverlenings-instellingen in Nederland en Marokko. Verwijzing naar de Nederlandse Ambassade in Rabat biedt geen oplossing voor deze groep.

Het opheffen van de SSR op dit moment is niet alleen fataal voor achtergelaten vrouwen, kinderen, jongeren en remigranten, maar ook voor dienst- en hulpverleners in Nederland en Marokko waarvoor SSR een belangrijke intermediair is. In het tegengaan van achterlating en huwelijksdwang blijft netwerkopbouw en versterking van samenwerking op nationaal en internationaal niveau voorwaarde voor een efficiënte aanpak. SSR is hier onmisbaar als bruggenbouwer.

Er zijn Kamervragen gesteld door PvdA en SP over gedwongen achterlating, niet alleen in Marokko maar in diverse landen van herkomst. Daarom is de overdracht van de expertise en ‘best practice’ van SSR naar partners in andere concentratielanden essentieel.

Door de afwijzing van het amendement blijkt dat de volksvertegenwoordiging geen oog heeft voor het belang van deze kwetsbare groepen maar alleen voor politiek eigenbelang. SSR heeft zich ingespannen voor de steun van Marokko op dit gebied en juist op het moment dat de Marokkaanse overheid haar verantwoordelijkheid gaat nemen laat Nederland het afweten. Gaan partijpolitieke belangen vóór de strijd tegen achterlating en huwelijksdwang?

Oproep aan politici en beleidsmakers:

Speel geen politiek machtsspel maar toon daadkracht in het tegengaan van achterlating en huwelijksdwang.

 

11 januari 2012

Landelijke Werkgroep Mudawwanah

e.mail: Mudawwanah@upcmail.nl